கலைகள் - ስነ-ጥበባት


ጨብጨባ
ch’ebich’eba
கைதட்டல்


ጥበባዊ ስራሕ
t’ibebawī siraḥi
கலை


መንትግ ናይ ቀስቲ
menitigi nayi k’esitī
வணங்குதல்


ብራሽ
birashi
தூரிகை


መልከዪ ሕብሪ መጽሓፍ
melikeyī ḥibirī mets’iḥafi
வண்ணமடிக்கும் புத்தகம்


ሳዕሳዒ
sa‘isa‘ī
நடனமாது


ስእሊ
si’ilī
சித்திரம்


ኣራሽ ምርኢት ቅብኣ
arashi miri’īti k’ibi’a
கலைக்கூடம்


ናይ ቬትሮ መስኮት
nayi vētiro mesikoti
கண்ணாடி ஜன்னல்


ብዕሉግ ጽሑፍ ናይ መንደቕ/ከውሒ
bi‘ilugi ts’iḥufi nayi menideḵ’i/kewiḥī
பொது சுவற்றில் எழுதப்பட்டவை


ዕዮ ኢድ
‘iyo īdi
கைவினைக் கலை


ሞዛይክ
mozayiki
மொசைக்


ቅብኣ መንደቕ
k’ibi’a menideḵ’i
சுவர்ச் சித்திரங்கள்


ቤተ-መዘክር
bēte-mezekiri
அருங்காட்சியகம்


ተግባራዊ ምርኢት
tegibarawī miri’īti
செயல்திறன்


ስእሊ
si’ilī
படம்


ግጥሚ
git’imī
கவிதை


ቅርጻ
k’irits’a
சிற்பம்


መዝሙር/ደርፊ
mezimuri/derifī
பாட்டு


ሓወልቲ
ḥawelitī
சிலை


ዝብረዝ ናይ ቅብኣ ሕብሪ
zibirezi nayi k’ibi’a ḥibirī
நீர் வண்ணங்கள்