கருத்தியலான பதங்கள் - ብዙሕ-ዝትርጉሞም ቃላት


ምምሕዳር
mimiḥidari
நிர்வாகம்


ምውዕዋዓዊ መልእኽቲ
miwi‘iwa‘awī meli’iẖitī
விளம்பர பிரசாரம்


ፍላጻዊ መሐበሪ ኣንፈት
filats’awī meḥāberī anifeti
அம்பு


ምእጋድ
mi’igadi
தடை


ቅዋሚ ሞያ
k’iwamī moya
பணித்துறை


ማእከል
ma’ikeli
மையம்


ምርጫ
mirich’a
தேர்ந்தெடுப்பு


ምትሕብባር
mitiḥibibari
உடனுழைப்பு


ሕብሪ
ḥibirī
நிறம்


ርክብ
rikibi
தொடர்பு


ሓደጋ
ḥadega
ஆபத்து


ወግዓዊ ኣዋጅ ፍቕሪ
wegi‘awī awaji fiḵ’irī
காதல் அறிவிப்பு


ምንቍልቋል
minik’wilik’wali
சரிவு


ትርጉማዊ መግለጺ
tirigumawī megilets’ī
வரையறை


ፍልልይ
fililiyi
வேறுபாடு


ግድል/ጸገም
gidili/ts’egemi
கஷ்டம்


ኣንፈት
anifeti
திசை


ርኽበት
riẖibeti
கண்டுபிடித்தல்


ምምዝባል
mimizibali
கோளாறு


ርሕቀት
riḥik’eti
தொலைவு


ፍልልይ ኣቀማምጣ ወይ ኣድራሻ
fililiyi ak’emamit’a weyi adirasha
தூரம்


ብዙሕነት
bizuḥineti
பன்முகத்தன்மை


ጻዕሪ
ts’a‘irī
முயற்சி


ቦታዊ ዳህሰሳ
botawī dahisesa
ஆய்வு


ምውዳቕ
miwidaḵ’i
வீழ்ச்சி


ድርኺታዊ ሓይሊ
diriẖītawī ḥayilī
வலிமை


ሃነን ዝብል ጨና
haneni zibili ch’ena
வாசனை


ናጽነት
nats’ineti
சுதந்திரம்


ምትሃት
mitihati
பேய்


ፍርቂ
firik’ī
பாதி


ብራኸኣዊ ንውሓት
biraẖe’awī niwiḥati
உயரம்


ሓገዝ
ḥagezi
உதவி


መሕብኢ ቦታ
meḥibi’ī bota
மறைவிடம்


ሃገረ-መበቆል
hagere-mebek’oli
தாய்நாடு


ጽርየት
ts’iriyeti
சுகாதாரம்


ሓሳባት
ḥasabati
யோசனை


ዕዋጀኣዊ ርእየት/ኣረኣእያ
‘iwaje’awī ri’iyeti/are’a’iya
மாயை


ኣእምሮኣዊ ስእሊ ናይ ምፍጣር ክእለት
a’imiro’awī si’ilī nayi mifit’ari ki’ileti
கற்பனைத்திறன்


ብልሒ ኣእምሮ
biliḥī a’imiro
அறிவு


ዕድመ
‘idime
அழைப்பு


ፍትሒ
fitiḥī
நீதி


ብርሃን
birihani
ஒளி


ምጥማት
mit’imati
தோற்றம்


ክሳራ/ምጕዳል
kisara/migwidali
இழப்பு


ምጕላሕ
migwilaḥi
பெரிதாக்குதல்


ጌጋ
gēga
தவறு


ቅትለት
k’itileti
கொலை


ሃገር
hageri
தேசம்


ብርቂነት
birik’īneti
புதுமை


ኣማራጺ
amarats’ī
விருப்பத்தேர்வு


ትዕግስቲ
ti‘igisitī
பொறுமை


ምውጣን
miwit’ani
திட்டமிடல்


ጸገም
ts’egemi
பிரச்சினை


ምክልኻላዊ ውሕስነት
mikiliẖalawī wiḥisineti
பாதுகாப்பு


ንነጸብራቕ
ninets’ebiraḵ’i
பிரதிபலிப்பு


ሪፓብሊክ
rīpabilīki
குடியரசு


ተኽእሎ ሓደጋ
teẖi’ilo ḥadega
துணிந்து இறங்குதல்


ውሕስነት
wiḥisineti
பாதுகாப்பு


ምስጢር
misit’īri
இரகசியம்


ጾታ
ts’ota
செக்ஸ்/பாலினம்


ጽላሎት
ts’ilaloti
நிழல்


ግዝፋዊ መጠን
gizifawī met’eni
அளவு


ስምረት/ሓድነት
simireti/ḥadineti
ஒற்றுமை


ዓወት
‘aweti
வெற்றி


ደገፍ
degefi
ஆதரவு


ያታ/ባህሊ
yata/bahilī
பாரம்பரியம்


ክብደት
kibideti
எடை