அறைக்கலண்கள் - ኣቝሑ ገዛ (ቤት ጽሕፈት)


ንኡስ-ጣውላ ዝለገቦ ሰድያ
ni’usi-t’awila zilegebo sediya
கைப்பிடி நாற்காலி


ዓራት
‘arati
படுக்கை


መነጻጸፊ ዓራት
menets’ats’efī ‘arati
படுக்கைத் துணி


ከብሒ መጻሕፍቲ
kebiḥī mets’aḥifitī
புத்தக அலமாரி


ምንጻፍ
minits’afi
கம்பளம்


ሰድያ
sediya
நாற்காலி


ብትሬቶታት ዝተሰርሐ ከብሒ ክዳውንቲ
bitirētotati ziteseriḥā kebiḥī kidawinitī
அடுக்குப் பெட்டி


ዓራት ቈልዓ
‘arati k’oli‘a
தொட்டில்


ኣርማድዮ
arimadiyo
அலமாரி


ናይ ማእከል ገዛ መጋረጃ
nayi ma’ikeli geza megareja
திரைச்சீலை


ናይ መስኮት መጋረጃ/ተንዲኒ
nayi mesikoti megareja/tenidīnī
திரைச்சீலை


ጣውላ
t’awila
மேசை


ቨንቲላቶረ
venitīlatore
மின் விசிறி


ምንጻፍ
minits’afi
பாய்


ዓራታዊ መጻወቲ ህጻን
‘aratawī mets’awetī hits’ani
பிளேபென்


ሰለል ዝብል ሰድያ
seleli zibili sediya
ஆடும் நாற்காலி


ብኮድ ዝዕጾ ሓጺናዊ መቐመጢ ገንዘብ
bikodi zi‘its’o ḥats’īnawī meḵ’emet’ī genizebi
பாதுகாப்புப் பெட்டகம்


ኮፍ መበሊ
kofi mebelī
ஆசனம்


ከብሒ
kebiḥī
அலமாரி


ተወሳኺ ንኡስ-ጣውላ
tewesaẖī ni’usi-t’awila
பக்க மேசை


ሶፋ
sofa
சோஃபா


ብጣውላ ዝተሰርሐ ክባዊ መንበር
bit’awila ziteseriḥā kibawī meniberi
ஸ்டூல்


ጣውላ
t’awila
மேசை


ናይ ኮሞዲኖ መብራህቲ
nayi komodīno mebirahitī
மேசை விளக்கு


መትሓዚ ጓሓፍ
metiḥazī gwaḥafi
கழிவு பேப்பர் கூடை