சிப்பக்கட்டணம் - ምጥቕላል: ምዕሻግ


መጠቅለሊ መግቢ ካብ ኣሉሚንዩም ዝስራሕ
met’ek’ilelī megibī kabi alumīniyumi zisiraḥi
அலுமினிய மென்தகடு


በርሚል:ፊስቶ:ሻምብቆ ብረት
berimīli:fīsito:shamibik’o bireti
பீப்பாய்


ዘንቢል
zenibīli
கூடை


ጥርሙስ
t’irimusi
புட்டி


ሳንዱቕ
saniduḵ’i
பெட்டி


ችኮላታ ዝመልአ ሳንዱቅ ወይ ካርቶን
chikolata zimeli’ā saniduk’i weyi karitoni
சாக்லெட் பெட்டி


ካርቶን
karitoni
அட்டை


ትሕዝቶ:መጠን:ዕጉብ:ሕጉስ:
tiḥizito:met’eni:‘igubi:ḥigusi:
உள்ளடக்கம்


ካሴታ:ሳንዱቅ
kasēta:saniduk’i
சட்டப்பெட்டி


ፖስታ መዐሸጊ
posita me‘āshegī
உறை


ቁጻር:ፌኮ:ጉጅለ ሰባት:መዐቀኒ ፍጥነት መራክብ
k’uts’ari:fēko:gujile sebati:me‘āk’enī fit’ineti merakibi
முடிச்சு


ብረታዊ ሳንዱቅ
biretawī saniduk’i
உலோகப் பெட்டி


ዘይቲ ዝመልአ ፊስቶ
zeyitī zimeli’ā fīsito
எண்ணெய் டிரம்


ምዕሻግ:ምጥቅላል
mi‘ishagi:mit’ik’ilali
சிப்பக்கட்டணம்


ወረቀት
werek’eti
காகிதம்


ብወረቀት ዝተሰርሐ ቦርሳ:ሳኬት
biwerek’eti ziteseriḥā borisa:sakēti
காகிதப் பை


ፕላስቲክ
pilasitīki
நெகிழி


ታኒካ
tanīka
கேன்


ሳንጣ
sanit’a
தோள் பை


ናይ ወይኒ ፊስቶ
nayi weyinī fīsito
மது பீப்பாய்


ናይ ወይኒ ጥርሙስ
nayi weyinī t’irimusi
மது பாட்டில்


ብዕንጨይቲ ዝተሰርሐ ሳንደቅ
bi‘inich’eyitī ziteseriḥā sanidek’i
மரப் பெட்டி