மக்கள் - ህዝቢ


ዕድመ
‘idime
வயது


ሓትኖ:ኣሞ
ḥatino:amo
அத்தை


ህጻን
hits’ani
குழந்தை


ኣላዪት ቆልዓ
alayīti k’oli‘a
குழந்தை பராமரிப்பாளர்


ወዲ
wedī
பையன்


ሓው
ḥawi
சகோதரன்


ቆልዓ
k’oli‘a
குழந்தை


ጽምዲ
ts’imidī
ஜோடி


ጋል:ውልድቲ
gali:wiliditī
மகள்


ፍትሕ
fitiḥi
விவாகரத்து


ድቂ
dik’ī
கரு முட்டை


ሕጸ
ḥits’e
நிச்சயதார்த்தம்


ብዙሕ ዝኣባላቱ ስድራ
bizuḥi zi’abalatu sidira
பெரிய குடும்பம்


ስድራቤት
sidirabēti
குடும்பம்


ምኩሻም:ምትንካፍ
mikushami:mitinikafi
சரசமாடுவது


ዓቢ ሰብ:ወረጃ:ዓቀይታይ:ክቡር
‘abī sebi:wereja:‘ak’eyitayi:kiburi
பண்புள்ள மனிதர்


ጋል
gali
பெண்


ዓርኪ ንጋል
‘arikī nigali
பெண் தோழி


ጋል ወዲካ:ጋል ጋልካ
gali wedīka:gali galika
பேத்தி


ኣባሓጎካ
abaḥagoka
தாத்தா


ዓባይካ
‘abayika
பாட்டி


ዓባይካ
‘abayika
பாட்டி


ኣባሓጎታትካን ዓባያትካን
abaḥagotatikani ‘abayatikani
தாத்தா, பாட்டி


ወዲ ጋልካ:ወዲ ወድካ
wedī galika:wedī wedika
பேரன்


መርዓዊ
meri‘awī
மணமகன்


ጉጅለ
gujile
குழு


ሓጋዚ
ḥagazī
உதவுபவர்


ዕሸል
‘isheli
சிசு


ጓለ'ንስተይቲ
gwale'nisiteyitī
பெண்


ሕቶ ንመርዓ
ḥito nimeri‘a
திருமணக் கருத்துரை


ቃል-ኪዳን:መውስቦ
k’ali-kīdani:mewisibo
திருமணம்


አደ
āde
தாய்


ቀምታ:ልስሉስ ጨርቂ:ዓይነት ጻወታ
k’emita:lisilusi ch’erik’ī:‘ayineti ts’aweta
குட்டித் தூக்கம்


ጎረቤት
gorebēti
அண்டை வீட்டுக்காரர்


ሓደስቲ መርዑ
ḥadesitī meri‘u
புதிதாகத் திருமணமானவர்கள்


ተጻመድቲ
tets’ameditī
ஜோடி


ወለዲ
weledī
பெற்றோர்கள்


መሻርክቲ
mesharikitī
கூட்டாளி


ሰልፊ:ድግስ:ወገን:ተሳታፊ
selifī:digisi:wegeni:tesatafī
கொண்டாட்டம்


ህዝቢ
hizibī
மக்கள்


መርዓት
meri‘ati
திட்ட முன்வைப்பு


መስርዕ:ተርታ:ትንጎ-ጸጉሪ
mesiri‘i:terita:tinigo-ts’egurī
வரிசை


ተቀባሊ ጋሻ
tek’ebalī gasha
வரவேற்பு


ቆጸራ:መራከቢ ቦታ
k’ots’era:merakebī bota
சந்திப்பு


ደቂ እኖታት
dek’ī inotati
உடன்பிறப்புகள்


ሓፍቲ
ḥafitī
சகோதரி


ውሉድ ንወዲ
wiludi niwedī
மகன்


ማናቱ
manatu
இரட்டையர்


ሓው ኣቦ:ኣኮ
ḥawi abo:ako
மாமா


መርዓ
meri‘a
திருமணம்


መንእሰይ
meni’iseyi
இளமை