பானங்கள் - ዓይነታት መስተ


አርኮል
ārikoli
மது


ቢራ
bīra
பீர்


ጥርሙስ ናይ ቢራ
t’irimusi nayi bīra
பீர் பாட்டில்


ቆብዕ:ሸፈነ:ዓጸወ:ከደነ
k’obi‘i:shefene:‘ats’ewe:kedene
பாட்டில் மூடி


ጸባን ቡንን ዝተሓሰ ውዑይ ዝስተ
ts’ebani bunini ziteḥase wi‘uyi zisite
கப்புச்சினோ காபி


ዓይነት አልኮላዊ መስተ
‘ayineti ālikolawī mesite
ஷாம்பைன்


ብርጭቆ መስተዪ ሻምፓኝ
birich’ik’o mesiteyī shamipanyi
ஷாம்பைன் கண்ணாடி


ሕውስዋስ መስተ ወይ ፍረታት
ḥiwisiwasi mesite weyi firetati
காக்டெய்ல்


ቡን
buni
காபி


ቡሽ መወተፊ ጥርሙስ
bushi mewetefī t’irimusi
தக்கை


መክፈቲ ቡሽ ናይ ጥርሙስ
mekifetī bushi nayi t’irimusi
தக்கைத் திருகாணி


ጽማቅ ናይ ፍሩታታት
ts’imak’i nayi firutatati
பழச்சாறு


መንቆርቆር
menik’orik’ori
புனல்


በረድ ናይ ፍርጅ
beredi nayi firiji
பனிக்கட்டி


ጃግ መቅድሒ ማይ
jagi mek’idiḥī mayi
கூஜா


በራድ
beradi
கொதி கெண்டி


ዓይነት ኣልኮላዊ መስተታት
‘ayineti alikolawī mesitetati
மது பானம்


ጸባ
ts’eba
பால்


ዓቢ ብርጭቆ
‘abī birich’ik’o
குவளை


ጹማቅ ኣራንሺ
ts’umak’i aranishī
ஆரஞ்சு சாறு


ብራካ:ዕትሮ
biraka:‘itiro
பெரிய கூஜா


ካብ ፕላስቲክ ዝተሰርሐ ኩባያ
kabi pilasitīki ziteseriḥā kubaya
நெகிழி கோப்பை


ዝስተ ኣልኮላዊ ቀይሕ ወይኒ
zisite alikolawī k’eyiḥi weyinī
சிவப்பு ஒயின்


መምጸዪ:መስተዪ ጹማቅ
memits’eyī:mesiteyī ts’umak’i
உறுஞ்சு குழாய்


ሻሂ
shahī
தேநீர்


መቅድሒ ሻሂ
mek’idiḥī shahī
தேனீர் பாத்திரம்


ቴርሙስ
tērimusi
வெப்பக்காப்புக் குடுவை


ጽምኢ:ባህጊ
ts’imi’ī:bahigī
தாகம்


ማይ
mayi
தண்ணீர்


ዊስኪ ዓይነት ኣልኮላዊ መስተ
wīsikī ‘ayineti alikolawī mesite
விஸ்கி


ዝስተ ኣልኮላዊ ጻዕዳ ወይኒ
zisite alikolawī ts’a‘ida weyinī
வெள்ளை ஒயின்


ወይኒ
weyinī
மது