விலங்குகள் - እንስሳታት


ዓይነት ከልቢ
‘ayineti kelibī
ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் நாய்


እንስሳ
inisisa
மிருகம்


አፍ መትኮቢ ናይ ኣዕዋፍ
āfi metikobī nayi a‘iwafi
பறவையலகு


ኣግራብ እትቆርጽ ዓይነት እንስሳ
agirabi itik’orits’i ‘ayineti inisisa
நீர்நாய்


ነከሰ:ጎድአ:ዓትዓተ:ጭራም:መግቢ
nekese:godi’ā:‘ati‘ate:ch’irami:megibī
கடி


ተብዓታይ መፍለስ ወይ ሓሰማ
tebi‘atayi mefilesi weyi ḥasema
காட்டுப் பன்றி


ቤት ማእሰርቲ ምሩካት:በዓቲ:ሰፈር አዕዋፍ
bēti ma’iseritī mirukati:be‘atī:seferi ā‘iwafi
கூண்டு


ምራክ:ቆርበት ምራክ:ፈርሲ ዳንጋ
miraki:k’oribeti miraki:ferisī daniga
கன்றுக்குட்டி


ድሙ
dimu
பூனை


ጫቚት
ch’aḵ’wīti
கோழிக்குஞ்சு


ደርሆ
deriho
கோழி


ዓጋዜን
‘agazēni
மான்


ከልቢ
kelibī
நாய்


ዓይነት ዓሳ:ኣቡሰላማ
‘ayineti ‘asa:abuselama
டால்பின்


ደርሆ ማይ
deriho mayi
வாத்து


ንስሪ
nisirī
கழுகு


ክንቲት
kinitīti
இறகு


ነዊሕ እግርን ክሳድን ዘለዋ ዑፍ
newīḥi igirini kisadini zelewa ‘ufi
செந்நாரை


ዒሉ ናይ ፈረስ ወይ አድጊ
‘īlu nayi feresi weyi ādigī
குதிரைக் குட்டி


መግቢ
megibī
உணவு


ወካርያ
wekariya
நரி


ጤል
t’ēli
வெள்ளாடு


ዓዓ ዑፍ
‘a‘a ‘ufi
பெண் வாத்து


ማንቲለ በረካ
manitīle bereka
பெரிய முயல்


ደርሆ
deriho
கோழி


ናይ ማይ ዑፍ
nayi mayi ‘ufi
சாம்பல் நாரை


ቀርኒ
k’erinī
கொம்பு


ጫማ ናይ ፈረስ
ch’ama nayi feresi
குதிரை லாடம்


ዕየት
‘iyeti
செம்மறி ஆட்டு குட்டி


መምርሒ ከልቢ(መቆጻጸሪ)
memiriḥī kelibī(mek’ots’ats’erī)
தோல்வார்


ጸፋር እንስሳ ባሕሪ
ts’efari inisisa baḥirī
சிங்க இறால்


ፍቅሪ እንስሳ
fik’irī inisisa
விலங்குகள்மீது அன்பு


ህበይ
hibeyi
குரங்கு


አፍን አፍንጫን ናይ እንስሳ:ልጋም ምግባር
āfini āfinich’ani nayi inisisa:ligami migibari
வாய்க்கட்டு


ሰፈር ጭሩ
seferi ch’iru
கூடு


ጉንጋ
guniga
ஆந்தை


ሕንጻይ:ፓፓጋሎ
ḥinits’ayi:papagalo
கிளி


ጽቡቅ ክንቲት ዘለዋ ዓባይ ዑፍ
ts’ibuk’i kinitīti zelewa ‘abayi ‘ufi
ஆண் மயில்


ሓሓት ዓይነት ዑፍ
ḥaḥati ‘ayineti ‘ufi
நாரை


ኣብ ባሕሪ እትርከብ ዘይትነፍር ዑፍ
abi baḥirī itirikebi zeyitinefiri ‘ufi
பென்குவின்


ፍቱው ሰብ ወይ እንስሳ:ቁጠዐ:ምቅብጣር
fituwi sebi weyi inisisa:k’ut’e‘ā:mik’ibit’ari
செல்லப் பிராணி


ርግቢት
rigibīti
புறா


ማንቲለ
manitīle
முயல்


ኣርሓ ደርሆ
ariḥa deriho
சேவல்


ኣብ መሬትን ባሕርን ዝነብር እንስሳ
abi merētini baḥirini zinebiri inisisa
கடல் சிங்கம்


ሮብራ
robira
கடற்பறவை


ዓሳ ዝምገብ እንስሳ ባሕሪ:ማሕተም:ዓሸገ:ሓተመ
‘asa zimigebi inisisa baḥirī:maḥitemi:‘ashege:ḥateme
கடல் நாய்


በጊዕ
begī‘i
செம்மறியாடு


ተመን
temeni
பாம்பு


ራዛ ባሕሪ
raza baḥirī
நாரை


ዓባይ ዓይነት ደርሆ ማይ
‘abayi ‘ayineti deriho mayi
அன்ன பறவை


ዓይነት ዓሳ
‘ayineti ‘asa
திரௌத்து மீன்


ታኪን
takīni
வான்கோழி


ጎብየ ባሕሪ
gobiye baḥirī
கடல் ஆமை


ኣሞራ
amora
கழுகு


ተኩላ
tekula
ஓநாய்