கட்டிடக்கலை - Arhitektura


arhitektura
கட்டிடக்கலை


arena
அரங்கம்


štagalj
தானிய களஞ்சியம்


barok
ஒருவகைக் கட்டட பாணி


građevni element
தொகுதி


kuća od opeke
செங்கல் வீடு


most
பாலம்


zgrada
கட்டடம்


dvorac
அரண்மனை


katedrala
தேவாலயம்


stup
பத்தி


gradilište
கட்டுமானத் தளம்


kupola
குவிந்த கூரை (மண்டபம்


fasada
கட்டிடத்தின் முகப்பு


nogometni stadion
கால்பந்து மைதானம்


utvrda
கோட்டை


zabat
கேபிள்


vrata
வாயிற் கதவு


polu-drvena kuća
அரைமர வீடு


svjetionik
கலங்கரை விளக்கம்


monumentalna građevina
நினைவுச் சின்னம்


džamija
மசூதி


obelisk
சதுரத் தூபி


poslovna zgrada
அலுவலக கட்டிடம்


krov
கூரை


ruševina
சிதைவு


skela
சாரம்


neboder
பல மாடிக் கட்டிடம்


viseći most
தொங்கு பாலம்


pločica
தரை ஓடு