கல்வி - Obrazovanje


arheologija
தொல் பொருள் சாஸ்திரம்


atom
அணு


ploča
பலகை


izračun
கணிப்பு


kalkulator
கால்குலேட்டர்


potvrda
சான்றிதழ்


kreda
சுண்ணாம்பு வெண்கட்டி


razred
வர்க்கம்


šestar
கவராயம்


kompas
திசை பார்க்கும் கருவி


zemlja
நாடு


tečaj
பாடத்தொடர்


diploma
ஒரு வகை பட்டம்


strane svijeta
திசை


obrazovanje
கல்வி


filter
வடிகட்டி


formula
சூத்திரம்


geografija
பூகோளம்


gramatika
இலக்கணம்


znanje
அறிவு


jezik
மொழி


nastava
பாடம்


knjižnica
நூலகம்


književnost
இலக்கியம்


matematika
கணிதம்


mikroskop
நுண்ணோக்கி


broj
எண்


broj
எண்


pritisak
அழுத்தம்


prizma
முப்பட்டைக் கண்ணாடி


profesor
பேராசிரியர்


piramida
பிரமிடு


radioaktivnost
கதிர் இயக்கம்


vaga
தராசு


svemir
விண்வெளி


statistika
புள்ளி விவரம்


studij
படிப்பு


slog
அசை


tabela
அட்டவணை


prijevod
மொழிபெயர்ப்பு


trokut
முக்கோணம்


prijeglas
உம்லாட்


sveučilište
பல்கலைக்கழகம்


karta svijeta
உலக வரைபடம்