சுற்றுச்சூழல் - Okolina


poljoprivreda
விவசாயம்


onečišćenje zraka
காற்று தூய்மைக் கேடு


mravinjak
எறும்புப் புற்று


kanal
கால்வாய்


obala
கடற்கரை


kontinent
கண்டம்


potok
சிற்றோடை


brana
அணை


pustinja
பாலைவனம்


dina
மணல் குன்று


polje
நிலம்


šuma
காடு


ledenjak
பனிக்கட்டி ஆறு


krajolik
ஹீத்


otok
தீவு


džungla
காடு


krajolik
இயற்கை நிலக்காட்சி


planine
மலைகள்


park prirode
இயற்கைப் பூங்கா


vrh
சிகரம்


hrpa
குவியல்


prosvjedna povorka
எதிர்ப்புப் பேரணி


recikliranje
மறுசுழற்சி


more
கடல்


dim
புகை


vinograd
திராட்சைத் தோட்டம்


vulkan
எரிமலை


otpad
கழிவு


razina vode
நீர் மட்டம்