சிறிய விலங்குகள் - Petits animaux


la fourmi
எறும்பு


le scarabée
வண்டு


l'oiseau (m.)
பறவை


la cage à oiseaux
பறவைக்கூண்டு


le nichoir
பறவை வீடு


le bourdon
வண்டு


le papillon
வண்ணாத்துப்பூச்சி


la chenille
கம்பளிப்பூச்சி


le mille-pattes
பூரான்


le crabe
நண்டு


la mouche


la grenouille
தவளை


le poisson rouge
தங்கமீன்


la sauterelle
வெட்டுக்கிளி


le cochon d'Inde
வாலில்லாத பன்றி


le hamster
ஹாம்ஸ்டர்


le hérisson
முள்ளம்பன்றி


le colibri
ஹம்மிங்பேர்ட்


l'iguane (m.)
உடும்பு


l'insecte (m.)
பூச்சி


la méduse
ஜெல்லிமீன்


le chaton
பூனைக் குட்டி


la coccinelle
பொன்வண்டு


le lézard
பல்லி


le puceron
பேன்


la marmotte
மர்மொட்


le moustique
கொசு


la souris
சுண்டெலி


l'huître (f.)
முத்துச் சிப்பி


le scorpion
தேள்


l'hippocampe (m.)
கடல் குதிரை


la coquille
சிப்பி


la crevette
இறால்


l'araignée (f.)
சிலந்தி பூச்சி


la toile d'araignée
சிலந்தி வலை


l'étoile de mer
நட்சத்திர மீன்


la guêpe
குளவி