பெரிய விலங்குகள் - Grands animaux


l'alligator (m.)
முதலை


les bois (m. pl.)
கிளைமான்கள்


le babouin
பெருங்குரங்கு


l'ours (m.)
கரடி


le buffle
எருமை


le chameau
ஒட்டகம்


le guépard
சிறுத்தைப்புலி


la vache
மாடு


le crocodile
முதலை


le dinosaure
டைனோசர்


l'âne (m.)
கழுதை


le dragon
டிராகன்


l'éléphant (m.)
யானை


la girafe
ஒட்டைச்சிவிங்கி


le gorille
மனிதக்குரங்கு


l'hippopotame (m.)
நீர்யானை


le cheval
குதிரை


le kangourou
கங்காரு


le léopard
சிறுத்தை


le lion
சிங்கம்


le lama
லாமா


le lynx
லின்க்ஸ்


le monstre
அசாதாரன மிருகம்


l'orignal (m.)
கடமான்


l'autruche (f.)
தீக்கோழி


le panda
பாண்டா


le cochon
பன்றி


l'ours polaire
துருவக் கரடி


le puma
பூமா


le rhinocéros
காண்டாமிருகம்


le cerf
ஆண் கலைமான்


le tigre
புலி


le morse
கடற்பசு


le cheval sauvage
காட்டு குதிரை


le zèbre
வரிக்குதிரை