கட்டிடக்கலை - Architecture


l'architecture (f.)
கட்டிடக்கலை


l'arène (f.)
அரங்கம்


la grange
தானிய களஞ்சியம்


le baroque
ஒருவகைக் கட்டட பாணி


la pierre de construction
தொகுதி


la maison de briques
செங்கல் வீடு


le pont
பாலம்


le bâtiment
கட்டடம்


le château
அரண்மனை


la cathédrale
தேவாலயம்


la colonne
பத்தி


le chantier
கட்டுமானத் தளம்


la coupole
குவிந்த கூரை (மண்டபம்


la façade
கட்டிடத்தின் முகப்பு


le stade de football
கால்பந்து மைதானம்


le fort
கோட்டை


le pignon
கேபிள்


la porte de la ville
வாயிற் கதவு


la maison à colombages
அரைமர வீடு


le phare
கலங்கரை விளக்கம்


le monument
நினைவுச் சின்னம்


la mosquée
மசூதி


l'obélisque (m.)
சதுரத் தூபி


l'immeuble de bureaux
அலுவலக கட்டிடம்


le toit
கூரை


la ruine
சிதைவு


l'échafaudage (m.)
சாரம்


le gratte-ciel
பல மாடிக் கட்டிடம்


le pont suspendu
தொங்கு பாலம்


la céramique
தரை ஓடு