வானிலை - Météo


le baromètre
காற்றழுத்தமானி


le nuage
மேகம்


le froid
குளிர்ச்சி


le croissant de lune
பிறைச் சந்திரன்


l'obscurité (f.)
இருள்


la sécheresse
வறட்சி


la terre
புவி


le brouillard
மூடுபனி


le gel
பனி


le verglas
கண்ணாடிபோல் மெருகிடு


la chaleur
வெப்பம்


l'ouragan (m.)
புயல்


la stalactite
உறை நீர் மணி


la foudre
மின்னல்


le/la météorite
எரி நட்சத்திரம்


la lune
சந்திரன்


l'arc-en-ciel (m.)
வானவில்


la goutte d'eau
மழைத்துளி


la neige
பனி


le flocon de neige
பனிச்செதில்


le bonhomme de neige
பனி மனிதன்


l'étoile (f.)
நட்சத்திரம்


l'orage (m.)
புயல்


l'onde de tempête
புயல் எழுச்சி


le soleil
சூரியன்


le rayon de soleil
சூரியக் கதிர்கள்


le crépuscule
சூரிய அஸ்தமனம்


le thermomètre
வெப்பமானி


l'orage (m.)
இடியுடன் கூடிய மழை


la tombée de la nuit
அந்தி கருக்கல்


le temps
வானிலை


l'humidité (f.)
ஈரமான நிலை


le vent
வீசும் காற்று