மூலப்பொருட்கள் - Matériaux


le cuivre
பித்தளை


le ciment
சிமென்ட்


la céramique
பீங்கான்


le tissu
கைத்துணி


l'étoffe (f.)
துணி


le coton
பருத்தி


le cristal
படிகம்


la saleté
அழுக்கு


la colle
பசை


le cuir
பதப்படுத்தப்பட்டதோல்


le métal
உலோகம்


l'huile (f.)
எண்ணெய்


la poudre
பொடி


le sel
உப்பு


le sable
மணல்


la ferraille
வீணான பொருள்கள்


l'argent (m.)
வெள்ளி


la pierre
கல்


la paille
வைக்கோல்


le bois
மரம்


la laine
கம்பளி