உடல் - Corps humain


le bras
கை


le dos
பின்புறம்


la tête chauve
வழுக்கைச் தலை


la barbe
தாடி


le sang
இரத்தம்


l'os (m.)
எலும்பு


les fesses
பிட்டம்


la tresse
பின்னல்


le cerveau
மூளை


le sein
மார்பு


l'oreille (f.)
காது


l'œil (m.)
கண்


le visage
முகம்


le doigt
விரல்


l'empreinte digitale
கைரேகை


le poing
முஷ்டி


le pied
பாதம்


les cheveux
மயிர்


la coiffure
முடி வெட்டுதல்


la main
கை


la tête
தலை


le cœur
இதயம்


l'index (m.)
ஆள்காட்டி விரல்


le rein
சிறுநீரகம்


le genou
முழங்கால்


la jambe
கால்


la lèvre
உதடு


la bouche
வாய்


la mèche de cheveux
மயிர்சுருள்


le squelette
எலும்புக் கூடு


la peau
தோல்


le crâne
மண்டை ஓடு


le tatouage
பச்சை குத்தல்


la gorge
தொண்டை


le pouce
கட்டை விரல்


l'orteil
கால்விரல்


la langue
நாக்கு


la dent
பல்


la perruque
பொய்முடி