கல்வி - Formation


l'archéologie (f.)
தொல் பொருள் சாஸ்திரம்


l'atome (m.)
அணு


le tableau
பலகை


le calcul
கணிப்பு


la calculatrice
கால்குலேட்டர்


le document officiel
சான்றிதழ்


la craie
சுண்ணாம்பு வெண்கட்டி


la classe
வர்க்கம்


le compas
கவராயம்


la boussole
திசை பார்க்கும் கருவி


le pays
நாடு


cours
பாடத்தொடர்


le diplôme
ஒரு வகை பட்டம்


le point cardinal
திசை


l'enseignement (m.)
கல்வி


le filtre
வடிகட்டி


la formule
சூத்திரம்


la géographie
பூகோளம்


la grammaire
இலக்கணம்


le savoir
அறிவு


la langue
மொழி


la leçon
பாடம்


la bibliothèque
நூலகம்


la littérature
இலக்கியம்


les mathématiques (f. pl.)
கணிதம்


le microscope
நுண்ணோக்கி


le nombre
எண்


le nombre
எண்


la pression
அழுத்தம்


le prisme
முப்பட்டைக் கண்ணாடி


le professeur
பேராசிரியர்


la pyramide
பிரமிடு


la radioactivité
கதிர் இயக்கம்


la balance
தராசு


l'espace (m.)
விண்வெளி


la statistique
புள்ளி விவரம்


les études (f. pl.)
படிப்பு


la syllabe
அசை


le tableau
அட்டவணை


la traduction
மொழிபெயர்ப்பு


le triangle
முக்கோணம்


le tréma
உம்லாட்


l'université (f.)
பல்கலைக்கழகம்


le planisphère
உலக வரைபடம்