கருவிகள் - Outils


l'ancre (f.)
நங்கூரம்


l'enclume (f.)
பட்டறைக் கல்


la lame
பிளேடு


la planche
பலகை


le boulon
தாழ்ப்பாள்


l'ouvre-bouteille (f.)
குப்பித் திறப்பான்


le balai
துடைப்பம்


la brosse
தூரிகை


le seau
வாளி


la scie circulaire
வட்ட வடிவ ரம்பம்


l'ouvre-boîte (f.)
குவளை திறப்பான்


la chaîne
சங்கிலி


la tronçonneuse
சங்கிலிவாள்


le burin
உளி


la lame de scie circulaire
வட்ட வாள் கத்தி


la perceuse
துளையிடும் கருவி


la pelle à poussière
முறம்


le tuyau d'arrosage
தோட்டக் குழாய்


la râpe
சீவி


le marteau
சுத்தி


la charnière
கீல்


le crochet
கொக்கி


l'échelle (f.)
ஏணி


le pèse-lettre
எழுத்து அளவி


l'aimant (m.)
காந்தம்


la truelle
காரை


le clou
ஆணி


l'aiguille (f.)
ஊசி


le réseau
வலை


l'écrou (m.)
நட்டு


la spatule
தட்டு கத்தி


la palette
ஏற்றுத்தட்டு


la fourche
நிலமுட்கரண்டி


le rabot
இழைப்புளி


la pince
இடுக்கி


le diable
தள்ளுவண்டி


le râteau
வைக்கோல்வாரி


la réparation
மராமத்து


la corde
கயிறு


la règle
வரைகோல்


la scie
ரம்பம்


les ciseaux (m. pl.)
கத்தரிக்கோல்


la vis
திருகு


le tournevis
திருப்புளி


le fil à coudre
தையல் நூல்


la pelle
மண் வாரி


le rouet
கைத்தறிச் சக்கரம்


le ressort spiral
சுழல் சுருள்


la bobine
நூல்கண்டு


le câble en acier
தடிமன் இரும்பு கம்பி


le ruban adhésif
ஒட்டும் நாடா


le culot
திருகின் புரி


l'outil (m.)
கருவி


la boîte à outils
கருவிப் பெட்டி


le transplantoir
கரணை


la pince à épiler
சாமணம்


l'étau (m.)
பிடிசிராவி


le fer à souder
வெல்டிங் உபகரணங்கள்


la brouette
ஒற்றைச் சக்கரத் தள்ளு வண்டி


le fil
கம்பி


les copeaux de bois
மரத்துண்டு


la clé (à molette)
திருகும் கருவி