சுற்றுச்சூழல் - Environnement


l'agriculture (f.)
விவசாயம்


la pollution de l'air
காற்று தூய்மைக் கேடு


la fourmilière
எறும்புப் புற்று


le canal
கால்வாய்


la côte
கடற்கரை


le continent
கண்டம்


le ruisseau
சிற்றோடை


le barrage
அணை


le désert
பாலைவனம்


la dune
மணல் குன்று


le champ
நிலம்


la forêt
காடு


le glacier
பனிக்கட்டி ஆறு


la lande
ஹீத்


l'île (f.)
தீவு


la jungle
காடு


le paysage
இயற்கை நிலக்காட்சி


les montagnes (f. pl.)
மலைகள்


le parc naturel
இயற்கைப் பூங்கா


le sommet
சிகரம்


le tas
குவியல்


la marche de protestation
எதிர்ப்புப் பேரணி


le recyclage
மறுசுழற்சி


la mer
கடல்


la fumée
புகை


le vignoble
திராட்சைத் தோட்டம்


le volcan
எரிமலை


les déchets (m. pl.)
கழிவு


le niveau d'eau
நீர் மட்டம்