காலம் - Temps


le réveil
ஒலிக்கடிகாரம்


l'Antiquité
பண்டைய வரலாறு


l'antiquité (f.)
பழங்காலத்துக்குரிய


l'agenda (m.)
சந்திப்புப் புத்தகம்


l'automne (m.)
இலையுதிர் / வீழ்ச்சி


la pause
இடைவெளி


le calendrier
காலண்டர்


le siècle
நூற்றாண்டு


la montre
கடிகாரம்


la pause-café
காபி இடைவேளை


la date
தேதி


la montre digitale
எண்ணியல் கடிகாரம்


l'éclipse (f.)
கிரகணம்


la fin
இறுதி


l'avenir (m.)
எதிர்காலம்


l'histoire (f.)
வரலாறு


le sablier
நாழிகை அளக்கும் கருவி


Moyen-Age
இடைக்காலம்


le mois
மாதம்


le matin
காலை


le passé
கடந்த காலம்


la montre de poche
பாக்கெட் கடிகாரம்


la ponctualité
காலந்தவறாமை


la hâte
அவசரத்தில்


les saisons (f. pl.)
பருவங்கள்


le printemps
வசந்த காலம்


le cadran solaire
சூரிய கடிகாரம்


le lever du soleil
சூரியோதயம்


le coucher du soleil
சூரியஸ்தமம்


le temps
நேரம்


l'heure (f.)
காலம்


le temps d'attente
காத்திருக்கும் நேரம்


le week-end
வார இறுதி


l'année (f.)
ஆண்டு