பானங்கள் - Boissons


l'alcool (m.)
மது


la bière
பீர்


la bouteille de bière
பீர் பாட்டில்


la capsule
பாட்டில் மூடி


le cappuccino
கப்புச்சினோ காபி


le champagne
ஷாம்பைன்


la coupe de champagne
ஷாம்பைன் கண்ணாடி


le cocktail
காக்டெய்ல்


le café
காபி


le bouchon
தக்கை


le tire-bouchon
தக்கைத் திருகாணி


le jus de fruits
பழச்சாறு


l'entonnoir (m.)
புனல்


le glaçon
பனிக்கட்டி


la cruche
கூஜா


la bouilloire
கொதி கெண்டி


la liqueur
மது பானம்


le lait
பால்


la tasse
குவளை


le jus d'orange
ஆரஞ்சு சாறு


la chope
பெரிய கூஜா


le gobelet en plastique
நெகிழி கோப்பை


le vin rouge
சிவப்பு ஒயின்


la paille
உறுஞ்சு குழாய்


le thé
தேநீர்


la théière
தேனீர் பாத்திரம்


la bouteille thermos
வெப்பக்காப்புக் குடுவை


la soif
தாகம்


l'eau (f.)
தண்ணீர்


le whisky
விஸ்கி


le vin blanc
வெள்ளை ஒயின்


le vin
மது