இசை - Musique


l'accordéon (m.)
அக்கார்டியன்


la balalaïka
பலேலெய்கா


le groupe
இசைக்குழு


le banjo
பாஞ்சோ இசைக்கருவி


la clarinette
க்ளாரினெட்


le concert
கச்சேரி


le tambour
டிரம்


la batterie
டிரம்ஸ்


la flûte
புல்லாங்குழல்


le piano à queue
பெரும் பியானோ


la guitare
கிடார்


la salle
அரங்கு


le synthétiseur
விசைப்பலகை


l'harmonica (m.)
மவுத் ஆர்கன்


la musique
இசை


le pupitre
இசை தாள்தாங்கி


la note
இசைக் குறிப்பு


l'orgue (m.)
இசை ஆர்கன்


le piano
பியானோ


le saxophone
சாக்சஃபோன்


le chanteur
பாடகர்


la corde
கம்பி இழை


la trompette
ஊதுகொம்பு


le trompettiste
ஊதுகொம்பு வாசிப்பவர்


le violon
வயலின்


l'étui à violon
வயலின் பெட்டி


le xylophone
சைலோபோன்