விலங்குகள் - Animaux


le berger allemand
ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் நாய்


l'animal (m.)
மிருகம்


le bec
பறவையலகு


le castor
நீர்நாய்


la morsure
கடி


le sanglier
காட்டுப் பன்றி


la cage
கூண்டு


le veau
கன்றுக்குட்டி


le chat
பூனை


le poussin
கோழிக்குஞ்சு


le poulet
கோழி


le cerf
மான்


le chien
நாய்


le dauphin
டால்பின்


le canard
வாத்து


l'aigle (m.)
கழுகு


la plume
இறகு


le flamant rose
செந்நாரை


le poulain
குதிரைக் குட்டி


l'aliment (m.)
உணவு


le renard
நரி


la chèvre
வெள்ளாடு


l'oie (f.)
பெண் வாத்து


le lièvre
பெரிய முயல்


la poule
கோழி


le héron
சாம்பல் நாரை


la corne
கொம்பு


le fer à cheval
குதிரை லாடம்


l'agneau (m.)
செம்மறி ஆட்டு குட்டி


la laisse
தோல்வார்


le homard
சிங்க இறால்


l'amour des animaux
விலங்குகள்மீது அன்பு


le singe
குரங்கு


le museau
வாய்க்கட்டு


le nid
கூடு


le hibou
ஆந்தை


le perroquet
கிளி


le paon
ஆண் மயில்


le pélican
நாரை


le pingouin
பென்குவின்


l'animal de compagnie
செல்லப் பிராணி


le pigeon
புறா


le lapin
முயல்


le coq
சேவல்


le lion de mer
கடல் சிங்கம்


la mouette
கடற்பறவை


le phoque
கடல் நாய்


le mouton
செம்மறியாடு


le serpent
பாம்பு


la cigogne
நாரை


le cygne
அன்ன பறவை


la truite
திரௌத்து மீன்


la dinde
வான்கோழி


la tortue
கடல் ஆமை


le vautour
கழுகு


le loup
ஓநாய்