ਭਾਵਨਾਵਾਂ - Jūtas


pieķeršanās
ਸਨੇਹ


dusmas
ਕ੍ਰੋਧ


garlaicība
ਉਦਾਸੀ


pārliecinātība
ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ


radošums
ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ


krīze
ਸੰਕਟ


ziņkārība
ਜਿਗਿਆਸਾ


sakāve
ਹਾਰ


nomāktība
ਨਿਰਾਸ਼ਾ


izmisums
ਨਿਰਾਸ਼ਾ


vilšanās
ਨਿਰਾਸਤਾ


neuzticēšanās
ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ


šaubas
ਸ਼ੱਕ


sapnis
ਸੁਪਨਾ


nogurums
ਥਕਾਵਟ


bailes
ਡਰ


cīņa
ਲੜਾਈ


draudzība
ਦੋਸਤੀ


jautrība
ਮਜਾਕ


bēdas
ਦੁੱਖ


grimase
ਕਚੀਚੀ ਵੱਟਣਾ


laime
ਖੁਸ਼ੀ


cerība
ਉਮੀਦ


izsalkums
ਭੁੱਖ


interese
ਦਿਲਚਸਪੀ


prieks
ਆਨੰਦ


skūpsts
ਚੁੰਬਣ


vientulība
ਇਕੱਲਾਪਨ


mīlestība
ਪਿਆਰ


melanholija
ਉਦਾਸੀ


noskaņojums
ਮਨੋਦਸ਼ਾ


optimisms
ਆਸ਼ਾਵਾਦ


panika
ਘਬਰਾਹਟ


samulsums
ਹੈਰਾਨੀ


dusmas
ਕ੍ਰੋਧ


noraidījums
ਅਸਵੀਕਾਰਤਾ


attiecības
ਰਿਸ਼ਤਾ


lūgums
ਬੇਨਤੀ


kliedziens
ਚੀਖ


drošība
ਸੁਰੱਖਿਆ


šoks
ਝਟਕਾ


smaids
ਮੁਸਕਾਰਾਹਟ


maigums
ਕੋਮਲਤਾ


doma
ਸੋਚਨਾ


apdomīgums
ਸਾਵਧਾਨੀ