शब्दावली

खरीदारी» 购物

games images

面包店
miànbāo diàn
बेकरी

games images

条形码
tiáoxíngmǎ
बार कोड

games images

书店
shūdiàn
किताबों की दुकान

games images

咖啡馆
kā fēi guǎn
कैफे

games images

卫生用品商店
wèishēng yòngpǐn shāngdiàn
फार्मेसी

games images

干洗店
gānxǐ diàn
ड्राईक्लीनर

games images

花店
huā diàn
फूलों की दुकान

games images

礼物
lǐwù
उपहार

games images

市场
shìchǎng
बाजार

games images

商场
shāngchǎng
बाजार हॉल

games images

书报亭
shū bàotíng
अख़बार का स्टैंड

games images

药店
yàodiàn
फार्मेसी

games images

邮局
yóujú
डाकघर

games images

陶器
táoqì
मिट्टी के बर्तन

games images

出售
chūshòu
बिक्री

games images

diàn
दुकान

games images

购物
gòuwù
खरीदारी

games images

购物袋
gòuwù dài
शॉपिंग बैग

games images

购物篮
gòuwù lán
खरीदारी की टोकरी

games images

购物车
gòuwù chē
खरीदारी की ट्राली

games images

逛街购物
guàngjiē gòuwù
खरीदारी की होड़