खरीदारी - 购物


面包店
miànbāo diàn
बेकरी


条形码
tiáoxíngmǎ
बार कोड


书店
shūdiàn
किताबों की दुकान


咖啡馆
kā fēi guǎn
कैफे


卫生用品商店
wèishēng yòngpǐn shāngdiàn
फार्मेसी


干洗店
gānxǐ diàn
ड्राईक्लीनर


花店
huā diàn
फूलों की दुकान


礼物
lǐwù
उपहार


市场
shìchǎng
बाजार


商场
shāngchǎng
बाजार हॉल


书报亭
shū bàotíng
अख़बार का स्टैंड


药店
yàodiàn
फार्मेसी


邮局
yóujú
डाकघर


陶器
táoqì
मिट्टी के बर्तन


出售
chūshòu
बिक्रीdiàn
दुकान


购物
gòuwù
खरीदारी


购物袋
gòuwù dài
शॉपिंग बैग


购物篮
gòuwù lán
खरीदारी की टोकरी


购物车
gòuwù chē
खरीदारी की ट्राली


逛街购物
guàngjiē gòuwù
खरीदारी की होड़