Komunikacija - Коммуникация


адрес
adres
adresa


алфавит
alfavit
abeceda


автоответчик
avtootvetchik
telefonska sekretarica


антенна
antenna
antena


телефонный разговор
telefonnyy razgovor
poziv


компакт-диск
kompakt-disk
kompakt disk


коммуникация
kommunikatsiya
komunikacija


конфиденциальность
konfidentsial'nost'
povjerljivost


соединение
soyedineniye
priključak


дискуссия
diskussiya
rasprava


электронная почта
elektronnaya pochta
e-mail


развлечение
razvlecheniye
zabava


срочное почтовое отправление
srochnoye pochtovoye otpravleniye
hitna pošiljka


факс
faks
telefaks


киноиндустрия
kinoindustriya
filmska industrija


шрифт
shrift
pismo


приветствие
privetstviye
pozdravljanje


поздравление
pozdravleniye
pozdrav


поздравительная открытка
pozdravitel'naya otkrytka
čestitka


наушники
naushniki
slušalice


пиктограмма
piktogramma
ikona


информация
informatsiya
informacija


интернет
internet
internet


интервью
interv'yu
intervju


клавиатура
klaviatura
tastatura


буква
bukva
slovo


письмо
pis'mo
pismo


иллюстрированный журнал
illyustrirovannyy zhurnal
časopis


средство информации
sredstvo informatsii
medij


микрофон
mikrofon
mikrofon


мобильный телефон
mobil'nyy telefon
mobilni telefon


модем
modem
modem


монитор
monitor
monitor


коврик для мыши
kovrik dlya myshi
podloga za mišа


новости
novosti
vijest


газета
gazeta
novine


шум
shum
buka


блокнот
bloknot
bilješka


записка
zapiska
cedulja


телефон-автомат
telefon-avtomat
telefonska govornica


фотография
fotografiya
fotografija


фотоальбом
fotoal'bom
foto-album


открытка с видом
otkrytka s vidom
razglednica


почтовый ящик
pochtovyy yashchik
poštansko sanduče


радио
radio
radio


телефонная трубка
telefonnaya trubka
slušalica


пульт дистанционного управления
pul't distantsionnogo upravleniya
daljinski upravljač


спутник
sputnik
satelit


экран
ekran
ekran


указатель
ukazatel'
znak


подпись
podpis'
potpis


смартфон
smartfon
smartfon


динамик
dinamik
zvučnik


почтовая марка
pochtovaya marka
poštanska marka


почтовая бумага
pochtovaya bumaga
papir za pisma


телефонный звонок
telefonnyy zvonok
telefonski poziv


телефонный разговор
telefonnyy razgovor
telefonski razgovor


телевизионная камера
televizionnaya kamera
televizijska kamera


текст
tekst
tekst


телевизор
televizor
televizor


видеокассета
videokasseta
video kaseta


рация
ratsiya
voki- toki


веб-страница
veb-stranitsa
internetska stranica


слово
slovo
riječ