Природа - ธรรมชาติ


ส่วนโค้ง
sùan-kóng
арка


โรงนา
rong-na
хамбар


อ่าว
ào
залив


ชายหาด
chai-hàt
плаж


ฟอง
fawng
балон


ถ้ำ
tâm′
пещера


ฟาร์ม
fam
ферма


ไฟ
fai′
огън


ร่องรอย
râwng-rawy
отпечатък


โลก
lôk
глобус


การเก็บเกี่ยว
gan-gèp′-gèeo
реколта


ก้อนหญ้าแห้ง
gâwn-yâ-hæ̂ng
бали сено


ทะเลสาบ
tá′-lay-sàp
езеро


ใบไม้
bai′-mái
листо


ภูเขา
poo-kǎo′
планина


มหาสมุทร
má′-hǎ-sà′-mòot′
океан


พาโนรามา
pa-noh-ra-ma
панорама


ก้อนหิน
gâwn-hǐn′
скала


แอ่งน้ำ
æ̀ng′-nám
пролет


ป่าพรุ
bhà-próo′
блато


ต้นไม้
dhôn′-mái
дърво


ขอนไม้
kǎwn-mái
ствол на дърво


หุบเขา
hòop′-kǎo′
долина


วิว
wew′
гледка


พวยน้ำ
puay′-nám′
водна струя


น้ำตก
nám′-dhòk′
водопад


คลื่น
klêun
вълна