Инструменти - เครื่องมือ


สมอ
sà′-mǎw
котва


ทั่ง
tâng′
наковалня


ใบมีด
bai′-mêet
острие


แผ่นไม้
pæ̀n′-mái′
дъска


น็อต
náwt′
болт


ที่เปิดขวด
têe-bhèr̶t-kùat
отварачка


ไม้กวาด
mái-gwàt
метла


แปรง
bhræng
четка


ถัง
tǎng′
кофа


เลื่อย
lêuay
циркуляр


ที่เปิดกระป๋อง
têe-bhèr̶t-grà′-bhǎwng
отварачка за консерви


โซ่
sôh
верига


เลื่อยยนต์
lêuay-yon′
резачка


สิ่ว
sèw′
длето


เลื่อยวงเดือน
lêuay-wong′-deuan
диск за циркуляр


เครื่องเจาะ
krêuang-jàw′
бормашина


ที่ตักขยะ
têe-dhàk′-kà′-yá′
лопата за боклук


สายยางรดน้ำ
sǎi-yang-rót′-nám
градински маркуч


ที่ขูด
têe-kòot
ренде


ค้อน
káwn
чук


บานพับ
ban-páp′
панта


เบ็ด
bèt′
кука


บันได
ban′-dai′
стълба


เครื่องชั่งจดหมาย
krêuang-châng′-jòt′-mǎi
пощенска везна


แม่เหล็ก
mæ̂-lèk′
магнит


พลั่วตัก
plûa-dhàk′
хоросан


ตะปู
dhà′-bhoo
пирон


เข็ม
kěm′
игла


เครือข่าย
kreua-kài
мрежа


น็อต
náwt′
гайка


เกรียงผสมสี
griang-pòt′-má′-sěe
шпакла


แท่นวางของ
tæ̂n-wang-kǎwng
палета


สามง่าม
sǎm-ngâm
вила


กบไสไม้
gòp′-sǎi′-mái
ренде


คีม
keem
клещи


รถเข็น
rót′-kěn′
ръчна количка


คราด
krât
гребло


การซ่อมแซม
gan-sâwm-sæm
ремонт


เชือก
chêuak
въже


ไม้บรรทัด
mái-ban′-tát′
линия


เลื่อย
lêuay
трион


กรรไกร
gan′-grai′
ножици


สกรู
sà′-groo
винт


ไขควง
kǎi′-kuang
отверка


ด้ายเย็บผ้า
dâi-yép′-pâ
шевни конци


พลั่ว
plûa
лопата


ล้อหมุน
láw-mǒon′
чекрък


เกลียวสปริง
gay-lee-yûat-bhring′
спирална пружина


แกนม้วนสาย
gæn-múan-sǎi
макара


สายเคเบิ้ลเหล็ก
sǎi-kay-bêr̶n-lèk′
стоманен кабел


เทปกาว
tâyp-gao
тиксо


เกลียว
gleeo
резба


เครื่องมือ
krêuang-meu
инструмент


กล่องเครื่องมือ
glàwng-krêuang-meu
кутия за инструменти


เกรียงทำสวน
griang-tam′-sǔan
мистрия


แหนบ
næ̀p
пинцети


เครื่องหนีบ
krêuang-nèep
менгеме


อุปกรณ์เชื่อม
òop′-gawn-chêuam
заваръчно оборудване


รถเข็น
rót′-kěn′
количка


ลวด
lûat
кабел


เศษไม้
sàyt-mái′
стърготини


ประแจ
bhrà′-jæ
гаечен ключ