‫مكتب‬ - Oficejo


la globkrajono
‫قلم الحبر‬


la paŭzo
‫إستراحة‬


la teko
‫محفظة الوثائق‬


la koloriga krajono
‫ قلم رصاص للتلوين ‬


la konferenco
‫المؤتمر‬


la konferenco-ĉambro
‫ قاعة المؤتمرات‬


la ekzemplero
‫النسخة‬


la adresaro
‫دليل العناوين‬


la dosierujo
‫الملف‬


la ordigado-ŝranko
‫حافظة‬


la plumo-skribilo
‫قلم حبر‬


la letero-pleto
‫ سلة الرسائل‬


la markilo
‫قلم حبر‬


la kajero
‫الدفتر ‬


la notkajero
‫ المفكرة‬


la oficejo
‫المكتب‬


la oficeja seĝo
‫ كرسي المكتب ‬


la kromaj laboraj horoj
‫الساعات الإضافية‬


la paperfiksilo
‫دبوس الورق‬


la krajono
‫قلم الرصاص‬


la truilo
‫محدث الثقب‬


la monŝranko
‫الخزنة‬


la krajonpintigilo
‫المبراة‬


la ŝirita papero
‫قصاصة الورقة ‬


la dokumentdetruilo
‫آلة تقطيع الورق‬


la spirala kunligo
‫الربط فى دوامة‬


la agrafo
‫دبوس‬


la agrafilo
‫الدباسة‬


la tajpilo
‫الآلة الكاتبة‬


la laborloko
‫مكان العمل‬