Словарный запас

цIыфхэр   »   Personas

la edad

ныбжь

la tía

анэшыпхъу, атэшыпхъу

el bebé

сабый

la niñera

кIэлэIыгъ, сабыипIу

el niño

шъэожъый

el hermano

шы (ыш)

el niño

сабый

la pareja

зэшъхьэгъусэх

la hija

пхъу

el divorcio

тIупщыжьыныр, зэхэкIыжьынхэр

el embrión

эмбрион

el compromiso

пIалъэ тын

la familia extensa

унэгъошхо

la familia

унагъо

el ligue

зыIушIыхьан, псэлъыхъон (сэмэркъэу)

el caballero

зиусхьан

la niña

пшъашъэ

la novia

пшъэшъэгъу

la nieta

къорэлъф, пхъорэлъф

el abuelo

тэтэжъ

la abuela

нан

la abuela

нэнэжъ

los abuelos

нэнэжърэ тэтэжърэ

el nieto

къорэльф, пхъорэлъф

el novio

псэлъыхъу

el grupo

куп

el ayudante

IэпыIэгъу

el infante

сабый цIыкIу

la dama

бзылъфыгъ, шъуз

la propuesta de matrimonio

къэзэрэщэнхэу пIалъэ зэратын

el matrimonio

нэчыхь, зызэгуатхэн

la madre

ны

la siesta

хэшъхьаукъэн, хэпэзэн

el vecino

гъунэгъу

los esposos

къызэрэщэгъакIэхэр

la pareja

зэгъуситIу

los padres

ны-тыхэр

el compañero

гъусэ, цыегъу

la fiesta

пчыхьэзэхахь, чэщдэс

las personas

цIыфхэр

la novia

нысэ

la cola

чэзыу

la recepción

егъэблэгъапIэ

la cita

зэIукIэныр

los hermanos

зэш-зэшыпхъу

la hermana

шыпхъу

el hijo

къо

el gemelo

зэтIуазэ

el tío

атэш, анэш

la boda

нэчыхьэ тхыныр, зызэгуягъэтхэныр, джэгу

la juventud

ныбжьыкIэ
Возвращаться