சிறிய விலங்குகள் - Small animals


ant
எறும்பு


beetle
வண்டு


bird
பறவை


birdcage
பறவைக்கூண்டு


birdhouse
பறவை வீடு


bumblebee
வண்டு


butterfly
வண்ணாத்துப்பூச்சி


caterpillar
கம்பளிப்பூச்சி


centipede
பூரான்


crab
நண்டு


fly


frog
தவளை


goldfish
தங்கமீன்


grasshopper
வெட்டுக்கிளி


guinea pig
வாலில்லாத பன்றி


hamster
ஹாம்ஸ்டர்


hedgehog
முள்ளம்பன்றி


hummingbird
ஹம்மிங்பேர்ட்


iguana
உடும்பு


insect
பூச்சி


jellyfish
ஜெல்லிமீன்


kitten
பூனைக் குட்டி


ladybug
பொன்வண்டு


lizard
பல்லி


louse
பேன்


marmot
மர்மொட்


mosquito
கொசு


mouse
சுண்டெலி


oyster
முத்துச் சிப்பி


scorpion
தேள்


seahorse
கடல் குதிரை


shell
சிப்பி


shrimp
இறால்


spider
சிலந்தி பூச்சி


spider web
சிலந்தி வலை


starfish
நட்சத்திர மீன்


wasp
குளவி