இசை - Music


accordion
அக்கார்டியன்


balalaika
பலேலெய்கா


band
இசைக்குழு


banjo
பாஞ்சோ இசைக்கருவி


clarinet
க்ளாரினெட்


concert
கச்சேரி


drum
டிரம்


drums
டிரம்ஸ்


flute
புல்லாங்குழல்


grand piano
பெரும் பியானோ


guitar
கிடார்


hall
அரங்கு


keyboard
விசைப்பலகை


mouth organ
மவுத் ஆர்கன்


music
இசை


music stand
இசை தாள்தாங்கி


note
இசைக் குறிப்பு


organ
இசை ஆர்கன்


piano
பியானோ


saxophone
சாக்சஃபோன்


singer
பாடகர்


string
கம்பி இழை


trumpet
ஊதுகொம்பு


trumpeter
ஊதுகொம்பு வாசிப்பவர்


violin
வயலின்


violin case
வயலின் பெட்டி


xylophone
சைலோபோன்