‫ذہنی پیرائے‬ - ብዙሕ-ዝትርጉሞም ቃላት


ምምሕዳር
mimiḥidari
‫انتظامیہ‬


ምውዕዋዓዊ መልእኽቲ
miwi‘iwa‘awī meli’iẖitī
‫اشتہار‬


ፍላጻዊ መሐበሪ ኣንፈት
filats’awī meḥāberī anifeti
‫تیر کا نشان‬


ምእጋድ
mi’igadi
‫ممنوع‬


ቅዋሚ ሞያ
k’iwamī moya
‫پیشہ وارانہ زندگی‬


ማእከል
ma’ikeli
‫مرکز‬


ምርጫ
mirich’a
‫انتخاب‬


ምትሕብባር
mitiḥibibari
‫ساتھ کام کرنا‬


ሕብሪ
ḥibirī
‫رنگ‬


ርክብ
rikibi
‫رابطہ‬


ሓደጋ
ḥadega
‫خطرہ‬


ወግዓዊ ኣዋጅ ፍቕሪ
wegi‘awī awaji fiḵ’irī
‫محبت کا پیغام‬


ምንቍልቋል
minik’wilik’wali
‫توڑ پھوڑ‬


ትርጉማዊ መግለጺ
tirigumawī megilets’ī
‫تعریف‬


ፍልልይ
fililiyi
‫فرق‬


ግድል/ጸገም
gidili/ts’egemi
‫مشکل‬


ኣንፈት
anifeti
‫سمت‬


ርኽበት
riẖibeti
‫دریافت‬


ምምዝባል
mimizibali
‫بد نظمی‬


ርሕቀት
riḥik’eti
‫دور‬


ፍልልይ ኣቀማምጣ ወይ ኣድራሻ
fililiyi ak’emamit’a weyi adirasha
‫فاصلہ‬


ብዙሕነት
bizuḥineti
‫ڈائیورسٹی‬


ጻዕሪ
ts’a‘irī
‫کوشش‬


ቦታዊ ዳህሰሳ
botawī dahisesa
‫تلاش‬


ምውዳቕ
miwidaḵ’i
‫گرنا / زوال‬


ድርኺታዊ ሓይሊ
diriẖītawī ḥayilī
‫قوت‬


ሃነን ዝብል ጨና
haneni zibili ch’ena
‫خوشبو‬


ናጽነት
nats’ineti
‫آزادی‬


ምትሃት
mitihati
‫بھوت‬


ፍርቂ
firik’ī
‫آدھا‬


ብራኸኣዊ ንውሓት
biraẖe’awī niwiḥati
‫اونچائی‬


ሓገዝ
ḥagezi
‫مدد‬


መሕብኢ ቦታ
meḥibi’ī bota
‫چھپنے کی جگہ‬


ሃገረ-መበቆል
hagere-mebek’oli
‫وطن‬


ጽርየት
ts’iriyeti
‫صفائی‬


ሓሳባት
ḥasabati
‫خیال‬


ዕዋጀኣዊ ርእየት/ኣረኣእያ
‘iwaje’awī ri’iyeti/are’a’iya
‫فریب نظر‬


ኣእምሮኣዊ ስእሊ ናይ ምፍጣር ክእለት
a’imiro’awī si’ilī nayi mifit’ari ki’ileti
‫تصور‬


ብልሒ ኣእምሮ
biliḥī a’imiro
‫ذہانت‬


ዕድመ
‘idime
‫دعوت‬


ፍትሒ
fitiḥī
‫انصاف‬


ብርሃን
birihani
‫روشنی‬


ምጥማት
mit’imati
‫نظر‬


ክሳራ/ምጕዳል
kisara/migwidali
‫نقصان‬


ምጕላሕ
migwilaḥi
‫بڑا کرنا / اضافہ کرنا‬


ጌጋ
gēga
‫غلطی‬


ቅትለት
k’itileti
‫قتل‬


ሃገር
hageri
‫قوم‬


ብርቂነት
birik’īneti
‫نئی چیز‬


ኣማራጺ
amarats’ī
‫انتخاب‬


ትዕግስቲ
ti‘igisitī
‫صبر‬


ምውጣን
miwit’ani
‫منصوبہ‬


ጸገም
ts’egemi
‫مسئلہ‬


ምክልኻላዊ ውሕስነት
mikiliẖalawī wiḥisineti
‫بچاؤ‬


ንነጸብራቕ
ninets’ebiraḵ’i
‫انعکاس‬


ሪፓብሊክ
rīpabilīki
‫ریپبلک‬


ተኽእሎ ሓደጋ
teẖi’ilo ḥadega
‫خطرہ‬


ውሕስነት
wiḥisineti
‫حفاظت‬


ምስጢር
misit’īri
‫راز‬


ጾታ
ts’ota
‫جنس‬


ጽላሎት
ts’ilaloti
‫سایہ‬


ግዝፋዊ መጠን
gizifawī met’eni
‫ناپ / سائز‬


ስምረት/ሓድነት
simireti/ḥadineti
‫یک جہتی‬


ዓወት
‘aweti
‫کامیابی‬


ደገፍ
degefi
‫سہارا‬


ያታ/ባህሊ
yata/bahilī
‫روایت‬


ክብደት
kibideti
‫وزن‬