‫چھوٹے جانور‬ - Мали животни


мравка
mravka
‫چیونٹی‬


бубачка
bubačka
‫بیٹل‬


птица
ptica
‫پرندہ‬


кафез за птици
kafez za ptici
‫پنجرہ‬


куќичка за птици
kuḱička za ptici
‫پرندوں کا گھر‬


бумбар
bumbar
‫مکھی‬


пеперутка
peperutka
‫تتلی‬


гасеница
gasenica
‫سنڈی‬


стонога
stonoga
‫کن کھجورا‬


рак
rak
‫کیکڑا‬


мува
muva
‫مکھی‬


жаба
žaba
‫مینڈک‬


златна рипка
zlatna ripka
‫سنہری مچھلی‬


скакулец
skakulec
‫ٹڈا‬


морско прасе
morsko prase
‫امریکی چوہا‬


хрчак
hrčak
‫ہیمسٹر‬


еж

‫خار پشت / ہیج ہاگ‬


колибри
kolibri
‫شکر خورہ‬


игуана
iguana
‫درختوں پر رہنے والی چھپکلی‬


инсект
insekt
‫کیڑا‬


медуза
meduza
‫جیلی فش‬


маче
mače
‫بلّی کا بچّہ‬


бубамара
bubamara
‫چتّی دار بھوترا / گبریلا‬


гуштер
gušter
‫چھپکلی‬


вошка
voška
‫جوں‬


мрмот
mrmot
‫مارموت‬


комарец
komarec
‫مچھر‬


глушец
glušec
‫چوہا‬


острига
ostriga
‫اوئیسٹر‬


скорпија
skorpiJa
‫بچھو‬


морско коњче
morsko konjče
‫سمندری گھوڑا‬


школка
školka
‫سیپ‬


рак
rak
‫جھینگا‬


пајак
paJak
‫مکڑی‬


пајажина
paJažina
‫مکڑی کا جال‬


морска ѕвезда
morska dzvezda
‫اسٹار فش‬


оса
osa
‫بھڑ‬