‫ذہنی پیرائے‬ - Апстрактни поими


администрација
administraciJa
‫انتظامیہ‬


рекламирање
reklamiranje
‫اشتہار‬


стрела
strela
‫تیر کا نشان‬


забрана
zabrana
‫ممنوع‬


кариера
kariera
‫پیشہ وارانہ زندگی‬


центар
centar
‫مرکز‬


избор
izbor
‫انتخاب‬


соработка
sorabotka
‫ساتھ کام کرنا‬


боја
boJa
‫رنگ‬


контакт
kontakt
‫رابطہ‬


опасност
opasnost
‫خطرہ‬


изјава на љубов
izJava na ljubov
‫محبت کا پیغام‬


пад
pad
‫توڑ پھوڑ‬


дефиниција
definiciJa
‫تعریف‬


разлика
razlika
‫فرق‬


тешкотија
teškotiJa
‫مشکل‬


насока
nasoka
‫سمت‬


откритие
otkritie
‫دریافت‬


неред
nered
‫بد نظمی‬


растојание
rastoJanie
‫دور‬


растојание
rastoJanie
‫فاصلہ‬


разновидност
raznovidnost
‫ڈائیورسٹی‬


напор
napor
‫کوشش‬


истражување
istražuvanje
‫تلاش‬


пад
pad
‫گرنا / زوال‬


сила
sila
‫قوت‬


мирис
miris
‫خوشبو‬


слобода
sloboda
‫آزادی‬


дух
duh
‫بھوت‬


половина
polovina
‫آدھا‬


висина
visina
‫اونچائی‬


помош
pomoš
‫مدد‬


место за криење
mesto za krienje
‫چھپنے کی جگہ‬


татковина
tatkovina
‫وطن‬


хигиена
higiena
‫صفائی‬


идеја
ideJa
‫خیال‬


илузија
iluziJa
‫فریب نظر‬


имагинација
imaginaciJa
‫تصور‬


интелигенција
inteligenciJa
‫ذہانت‬


покана
pokana
‫دعوت‬


правда
pravda
‫انصاف‬


светлина
svetlina
‫روشنی‬


изглед
izgled
‫نظر‬


загуба
zaguba
‫نقصان‬


зголемување
zgolemuvanje
‫بڑا کرنا / اضافہ کرنا‬


грешка
greška
‫غلطی‬


убиство
ubistvo
‫قتل‬


нација
naciJa
‫قوم‬


новост
novost
‫نئی چیز‬


опција
opciJa
‫انتخاب‬


трпение
trpenie
‫صبر‬


планирање
planiranje
‫منصوبہ‬


проблем
problem
‫مسئلہ‬


заштита
zaštita
‫بچاؤ‬


одраз
odraz
‫انعکاس‬


република
republika
‫ریپبلک‬


ризик
rizik
‫خطرہ‬


безбедност
bezbednost
‫حفاظت‬


тајна
taJna
‫راز‬


пол
pol
‫جنس‬


сенка
senka
‫سایہ‬


големина
golemina
‫ناپ / سائز‬


солидарност
solidarnost
‫یک جہتی‬


успех
uspeh
‫کامیابی‬


поддршка
poddrška
‫سہارا‬


традиција
tradiciJa
‫روایت‬


тежина
težina
‫وزن‬