‫موسیقی‬ - Музика


хармоника
harmonika
‫اکورڈین‬


балалајка
balalaJka
‫بلا لیکا‬


бенд
bend
‫بینڈ‬


бенџо
bendžo
‫بینجو‬


кларинет
klarinet
‫الغوزہ‬


концерт
koncert
‫کنسرٹ‬


тапан
tapan
‫ڈھول‬


тапани
tapani
‫ڈرمز‬


флејта
fleJta
‫بانسری‬


концертен клавир
koncerten klavir
‫پیانو‬


гитара
gitara
‫گٹار‬


сала
sala
‫ہال‬


синтисајзер
sintisaJzer
‫کی بورڈ‬


усна хармоника
usna harmonika
‫منہ سے بجانے والا باجا‬


музика
muzika
‫موسیقی‬


држач за ноти
držač za noti
‫موسیقی کے نوٹ رکھنے والا‬


нота
nota
‫موسیقی کے نوٹ / سُر‬


оргули
orguli
‫آرگن‬


пијано
piJano
‫پیانو‬


саксофон
saksofon
‫زیکسو فون‬


пејач
peJač
‫گلوکار‬


жица
žica
‫اسٹرنگ‬


труба
truba
‫ٹرمپٹ‬


трубач
trubač
‫ٹرمپٹ بجانے والا‬


виолина
violina
‫وائلن‬


куферче за виолина
kuferče za violina
‫وائلن رکھنے کا بوکس‬


ксилофон
ksilofon
‫زیلوفون‬