እንስሳታት - Bestoj


la germana ŝafhundo
ዓይነት ከልቢ


la besto
እንስሳ


la beko
አፍ መትኮቢ ናይ ኣዕዋፍ


la kastoro
ኣግራብ እትቆርጽ ዓይነት እንስሳ


la mordo
ነከሰ:ጎድአ:ዓትዓተ:ጭራም:መግቢ


la apro
ተብዓታይ መፍለስ ወይ ሓሰማ


la kaĝo
ቤት ማእሰርቲ ምሩካት:በዓቲ:ሰፈር አዕዋፍ


la bovido
ምራክ:ቆርበት ምራክ:ፈርሲ ዳንጋ


la kato
ድሙ


la kokideto
ጫቚት


la kokido
ደርሆ


la cervo
ዓጋዜን


la hundo
ከልቢ


la delfeno
ዓይነት ዓሳ:ኣቡሰላማ


la anaso
ደርሆ ማይ


la aglo
ንስሪ


la plumo
ክንቲት


la flamengo
ነዊሕ እግርን ክሳድን ዘለዋ ዑፍ


la ĉevalido
ዒሉ ናይ ፈረስ ወይ አድጊ


la manĝaĵo
መግቢ


la vulpo
ወካርያ


la kapro
ጤል


la ansero
ዓዓ ዑፍ


la leporo
ማንቲለ በረካ


la kokino
ደርሆ


la ardeo
ናይ ማይ ዑፍ


la korno
ቀርኒ


la hufofero
ጫማ ናይ ፈረስ


la ŝafido
ዕየት


la kondukŝnuro
መምርሒ ከልቢ(መቆጻጸሪ)


la omaro
ጸፋር እንስሳ ባሕሪ


la bestamo
ፍቅሪ እንስሳ


la simio
ህበይ


la buŝumo
አፍን አፍንጫን ናይ እንስሳ:ልጋም ምግባር


la nesto
ሰፈር ጭሩ


la strigo
ጉንጋ


la papago
ሕንጻይ:ፓፓጋሎ


la pavo
ጽቡቅ ክንቲት ዘለዋ ዓባይ ዑፍ


la pelikano
ሓሓት ዓይነት ዑፍ


la pingveno
ኣብ ባሕሪ እትርከብ ዘይትነፍር ዑፍ


la dombesto
ፍቱው ሰብ ወይ እንስሳ:ቁጠዐ:ምቅብጣር


la kolombo
ርግቢት


la kuniklo
ማንቲለ


la koko
ኣርሓ ደርሆ


la marleono
ኣብ መሬትን ባሕርን ዝነብር እንስሳ


la mevo
ሮብራ


la foko
ዓሳ ዝምገብ እንስሳ ባሕሪ:ማሕተም:ዓሸገ:ሓተመ


la ŝafo
በጊዕ


la serpento
ተመን


la cikonio
ራዛ ባሕሪ


la cigno
ዓባይ ዓይነት ደርሆ ማይ


la truto
ዓይነት ዓሳ


la meleagro
ታኪን


la testudo
ጎብየ ባሕሪ


la vulturo
ኣሞራ


la lupo
ተኩላ