ਧਰਮ - Reliģija


Lieldienas
ਈਸਟਰ


Lieldienu ola
ਈਸਟਰ ਐੱਗ


eņģelis
ਫਰਿਸ਼ਤਾ


zvans
ਘੰਟੀ


Bībele
ਬਾਈਬਲ


bīskaps
ਪਾਦਰੀ


svētība
ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ


budisms
ਬੁੱਧ ਧਰਮ


kristietība
ਈਸਾਈ ਧਰਮ


Ziemassvētku dāvana
ਕਿਰ੍ਸਮਿਸ ਉਪਹਾਰ


Ziemassvētku eglīte
ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਟ੍ਰੀ


baznīca
ਗਿਰਜਾਘਰ


zārks
ਕਫ਼ਨ


radīšana
ਨਿਰਮਾਣ


krucifikss
ਕਰੂਸੀਫਿਕਸ


velns
ਸ਼ੈਤਾਨ


dievs
ਭਗਵਾਨ


hinduisms
ਹਿੰਦੀ ਧਰਮ


islāms
ਇਸਲਾਮ


jūdaisms
ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ


meditācija
ਇਕਾਗਰਤਾ


mūmija
ਮੰਮੀ


musulmanis
ਮੁਸਲਮਾਨ


pāvests
ਪੋਪ


lūgšana
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ


mācītājs
ਪਾਦਰੀ


reliģija
ਧਰਮ


dievkalpojums
ਸੇਵਾ


sinagoga
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ


templis
ਮੰਦਰ


kaps
ਮਕਬਰਾ