ਸੰਗੀਤ - Mūzika


akordeons
ਅਕੌਰਡੀਅਨ


balalaika
ਬਾਲਾਲਾਇਕਾ


grupa
ਬੈਂਡ


bandžo
ਬੈਂਜੋ


klarnete
ਸ਼ਹਨਾਈ


koncerts
ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ


bunga
ਡ੍ਰਮ


bungas
ਡ੍ਰਮਜ਼


flauta
ਬੰਸਰੀ


flīģelis
ਗ੍ਰੈਂਡ ਪਿਆਨੋ


ģitāra
ਗਿਟਾਰ


zāle
ਹਾਲ


taustiņi
ਕੀਅਬੋਰਡ


mutes ermoņikas
ਮਾਊਥ ਆਰਗਨ


mūzika
ਸੰਗੀਤ


nošu statīvs
ਮਿਊਜਿਕ ਸਟੈਂਡ


nots
ਨੋਟ


ērģeles
ਆਰਗਨ


klavieres
ਪਿਆਨੋ


saksofons
ਸੌਕਸੋਫੋਨ


dziedātājs/-a
ਗਾਇਕ


stīga
ਸਟ੍ਰਿੰਗ


trompete
ਟਰੰਪੈਟ


trompetists/-e
ਟਰੰਪੈਟਰ


vijole
ਵਾਇਲਿਨ


vijoles futrālis
ਵਾਇਲਾਨ ਕੇਸ


ksilofons
ਜਾਈਲੋਫੋਨ