ಕಛೇರಿ - オフィス


ボールペン
bōrupen
ಬಾಲ್ ಪೆನ್


休憩
kyūkei
ವಿರಾಮ


ブリーフケース
burīfukēsu
ಕೈಸಂಚಿಗೆ


色鉛筆
iroenpitsu
ಬಣ್ಣದ ಸೀಸಕಡ್ಡಿ


会議
kaigi
ಸಮಾವೇಶ


会議室
kaigijitsu
ಸಮಾವೇಶ ಕೊಠಡಿ


コピー
kopī
ನಕಲು


ディレクトリ
direkutori
ಮಾರ್ಗ ದರ್ಶಕ


ファイル
fairu
ಕಡತ


ファイルキャビネット
fairukyabinetto
ಕಡತದ ಬೀರು


万年筆
man'nenhitsu
ಲೇಖನಿ


レタートレイ
retātorei
ಪತ್ರಗಳ ಖಾನೆ


マーカー
mākā
ಗುರುತು ಮಸಿ


ノート
nōto
ಬರೆಯುವ ಪುಸ್ತಕ


メモ帳
memochō
ಟಿಪ್ಪಣಿ ಪುಸ್ತಕ


事務所
jimusho
ಕಛೇರಿ


事務用椅子
jimu-yō isu
ಕುರ್ಚಿ


残業
zangyō
ನಿಯತಕಾಲಕ್ಕೆ ಮೀರಿದ ಕೆಲಸ


ペーパークリップ
pēpākurippu
ಕಾಗದಗಳ ಹಿಡಿಕೆ


鉛筆
enpitsu
ಸೀಸದ ಕಡ್ಡಿ


パンチ
panchi
ತೂತು ಕೊರೆಯುವ ಸಲಕರಣೆ


金庫
kinko
ತಿಜೋರಿ


鉛筆削り
enpitsukezuri
ಮೊನಚು ಮಾಡುವ ಸಲಕರಣೆ


シュレッダー紙
shureddā-shi
ಕಾಗದದ ಚೂರು


シュレッダー
shureddā
ಕಾಗದ ಕತ್ತರಿಸುವ ಯಂತ್ರ


らせん綴じ
rasentoji
ಸುರುಳಿ ಬಂಧಕ


ホッチキスの針
hotchikisunohari
U ಆಕಾರದ ಸಲಾಕಿ


ホッチキス
hotchikisu
ತಂತಿ ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ


タイプライター
taipuraitā
ಬೆರಳಚ್ಚುಯಂತ್ರ


ワークステーション
wākusutēshon
ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳ