կրթություն - Education


archeology
հնաբանություն


atom
ատոմ


board
գրատախտակ


calculation
հաշվարկում


calculator
գրպանի հաշվիչ


certificate
վկայական


chalk
կավիճ


class
դասարան


compass
կարկին


compass
կողմնացույց


country
երկիր


course
դասընթաց


diploma
դիպլոմ


direction
կողմնացույցի ուղղությունը


education
ուսում


filter
զտիչ


formula
բանաձև


geography
աշխարհագրություն


grammar
քերականություն


knowledge
գիտելիք


language
լեզու


lesson
դասեր


library
գրադարան


literature
գրականություն


mathematics
մաթեմատիկա


microscope
մանրադիտակ


number
թիվ


number
համար


pressure
ճնշում


prism
պրիզմա


professor
պրոֆեսոր


pyramid
բուրգ


radioactivity
ռադիոակտիվություն


scales
կշեռք


space
տիեզերք


statistics
վիճակագրություն


studies
ուսումնառություն


syllable
վանկ


table
աղյուսակ


translation
թարգմանություն


triangle
եռանկյունի


umlaut
ձայնադարձ, ումլաուտ


university
համալսարան


world map
աշխարհի քարտեզ