אוצר מילים

‫כלים» Outils

games images

l‘ancre (f.)
‫עוגן

games images

l‘enclume (f.)
‫סדן

games images

la lame
‫להב

games images

la planche
‫לוח

games images

le boulon
‫בורג

games images

l‘ouvre-bouteille (f.)
‫פותחן בקבוקים

games images

le balai
‫מטאטא

games images

la brosse
‫מברשת

games images

le seau
‫דלי

games images

la scie circulaire
‫מסור דיסק

games images

l‘ouvre-boîte (f.)
‫פותחן שימורים

games images

la chaîne
‫שרשרת

games images

la tronçonneuse
‫מסור חשמלי

games images

le burin
‫אזמל

games images

la lame de scie circulaire
‫להב ניסור עגול

games images

la perceuse
‫מקדחה

games images

la pelle à poussière
‫יעה

games images

le tuyau d‘arrosage
‫צינור גינה

games images

la râpe
‫פומפיה

games images

le marteau
‫פטיש

games images

la charnière
‫ציר

games images

le crochet
‫וו

games images

l‘échelle (f.)
‫סולם

games images

le pèse-lettre
‫משקל

games images

l‘aimant (m.)
‫מגנט

games images

la truelle
‫מרגמה

games images

le clou
‫מסמר

games images

l‘aiguille (f.)
‫מחט

games images

le réseau
‫רשת

games images

l‘écrou (m.)
‫אגוז

games images

la spatule
‫שפכטל

games images

la palette
‫משטח

games images

la fourche
‫קלשון

games images

le rabot
‫מתכנן

games images

la pince
‫צבת

games images

le diable
‫עגלת יד

games images

le râteau
‫מגרפה

games images

la réparation
‫תיקון

games images

la corde
‫חבל

games images

la règle
‫סרגל

games images

la scie
‫מסור

games images

les ciseaux (m. pl.)
‫מספריים

games images

la vis
‫בורג

games images

le tournevis
‫מברג

games images

le fil à coudre
‫חוט תפירה

games images

la pelle
‫את חפירה

games images

le rouet
‫גלגל מסתובב

games images

le ressort spiral
‫קפיץ ספירלה

games images

la bobine
‫סליל

games images

le câble en acier
‫כבל פלדה

games images

le ruban adhésif
‫נייר דבק

games images

le culot
‫תברוגת

games images

l‘outil (m.)
‫כלי

games images

la boîte à outils
‫ארגז כלים

games images

le transplantoir
‫מרית

games images

la pince à épiler
‫פינצטה

games images

l‘étau (m.)
‫מלחציים

games images

le fer à souder
‫ציוד ריתוך

games images

la brouette
‫מריצה

games images

le fil
‫כבל

games images

les copeaux de bois
‫שבבי עץ

games images

la clé (à molette)
‫מפתח ברגים