Verpackung - 包装


铝箔
lǚbó
die Aluminiumfolie, ntǒng
das Fass, "er


篮子
lánzi
der Korb, "e


瓶子
píngzi
die Flasche, n


盒子
hézi
die Schachtel, n


一盒巧克力
yī hé qiǎokèlì
die Pralinenschachtel, n


纸板
zhǐbǎn
die Pappe


东西
dōngxī
der Inhalt, e


箱子
xiāngzi
die Kiste, n


信封
xìnfēng
der Briefumschlag, "ejié
der Knoten, -


金属盒
jīnshǔ hé
die Metallkiste, n


油桶
yóu tǒng
das Ölfass, "er


包装
bāozhuāng
die Verpackung, en


纸张
zhǐzhāng
das Papier, e


纸袋
zhǐdài
die Papiertüte, n


塑料
sùliào
das Plastik


盒/罐
hé/guàn
die Konservendose, n


手提袋
shǒutí dài
die Tragetasche, n


葡萄酒桶
pútáojiǔ tǒng
das Weinfass, "er


葡萄酒瓶
pútáojiǔ píng
die Weinflasche, n


木箱
mù xiāng
die Holzkiste, n