Musik - 音乐


手风琴
shǒufēngqín
das Akkordeon, s


巴拉莱卡琴
bā lā láikǎ qín
die Balalaika, s


乐队
yuèduì
die Band, s


班卓琴
bān zhuō qín
das Banjo, s


单簧管
dānhuángguǎn
die Klarinette, n


演唱会
yǎnchàng huì
das Konzert, e
die Trommel, n


打击乐器
dǎjí yuèqì
das Schlagzeug, e


长笛
chángdí
die Flöte, n


大钢琴
dà gāngqín
der Flügel, -


吉他
jítā
die Gitarre, n


礼堂
lǐtáng
der Saal, Säle


电子琴
diànzǐqín
das Keyboard, s


口风琴
kǒu fēngqín
die Mundharmonika, s


乐谱
yuèpǔ
die Musik


乐谱架
yuèpǔ jià
der Notenständer, -


音符
yīnfú
die Note, n


管风琴
guǎnfēngqín
die Orgel, n


钢琴
gāngqín
das Klavier, e


萨克斯风
sàkèsī fēng
das Saxofon, e


歌手
gēshǒu
der Sänger, -xián
die Saite, n


小号
xiǎo hào
die Trompete, n


号手
hào shǒu
der Trompeter, -


小提琴
xiǎotíqín
die Geige, n


小提琴盒
xiǎotíqín hé
der Geigenkasten, "


木琴
mùqín
das Xylofon, e