Termes abstractes - Abstract terms


administration
l'administració


advertising
la publicitat


arrow
la fletxa


ban
la prohibició


career
la cursa


center
el centre


choice
l'elecció


collaboration
la col·laboració


color
el color


contact
el contacte


danger
el perill


declaration of love
la declaració d'amor


decline
el deteriorament


definition
la definició


difference
la diferència


difficulty
la dificultat


direction
la direcció


discovery
el descobriment


disorder
el desordre


distance
la distància


distance
la distància


diversity
la diversitat


effort
l'esforç


exploration
l'exploració


fall
la caiguda


force
la força


fragrance
la fragància


freedom
la llibertat


ghost
el fantasma


half
la meitat


height
l'altura


help
l'ajuda


hiding place
l'amagatall


homeland
la pàtria


hygiene
la neteja


idea
la idea


illusion
la il·lusió


imagination
la imaginació


intelligence
la intel·ligència


invitation
la invitació


justice
la justícia


light
la llum


look
la mirada


loss
la pèrdua


magnification
l'augment


mistake
l'error


murder
l'assassinat


nation
la nació


novelty
la novetat


option
l'opció


patience
la paciència


planning
la planificació


problem
el problema


protection
la protecció


reflection
la reflexió


republic
la república


risk
el risc


safety
la seguretat


secret
el secret


sex
el sexe


shadow
l'ombra


size
la mida


solidarity
la solidaritat


success
l'èxit


support
el suport


tradition
la tradició


weight
el pes