Từ vựng

Tôn Giáo» дин

games images

пасх, IутIыжь
pash, IutIyž’
lễ Phục sinh

games images

пасхэ, кIэнкIэ гъэлагъ
pashè, kIènkIè g’’èlag’’
quả trứng Phục sinh

games images

мэлэIич
mèlèIič
thiên thần

games images

тхьагъушъ, одыджынышху
th’ag’’uš’’, odydžynyšhu
chuông

games images

библие
biblie
kinh thánh

games images

епископ
episkop
giám mục

games images

имурад къыдэхъунэу епIолIэн
imurad k’’ydèh’’unèu epIolIèn
phước lành

games images

буддизм
buddizm
Phật giáo

games images

христианств
hristianstv
Cơ-đốc giáo

games images

рождественскэ тын
roždestvenskè tyn
món quà Giáng sinh

games images

рождественскэ ёлк
roždestvenskè ëlk
cây Giáng sinh

games images

чылыс
čylys
nhà thờ

games images

пхъэмбай
ph’’èmbaj
quan tài

games images

гъэпсыныр, шIыныр
g’’èpsynyr, šIynyr
tạo vật

games images

хэIумэн
hèIumèn
cây thánh giá

games images

джынапцIэ
džynapcIè
ma quỷ

games images

тхьэ
th’è
chúa trời

games images

индуизм (дин)
induizm (din)
Ấn Độ giáo

games images

ислъам (дин)
isl’’am (din)
Hồi giáo

games images

иудаизм (дин)
iudaizm (din)
đạo Do thái

games images

медитацие
meditacie
thiền

games images

мумие ,хьадэгъугъ
mumie ,h’adèg’’ug’’
xác ướp

games images

бысылъымэн
bysyl’’ymèn
người theo đạo Hồi

games images

пап (римскэ)
pap (rimskè)
Đức Giáo hoàng

games images

дыухьэ, тхьалъэIу
dyuh’è, th’al’’èIu
kinh cầu nguyện

games images

дин пащ
din paŝ
linh mục

games images

дин
din
tôn giáo

games images

тхьэм фэлэжьэныр
th’èm fèlèž’ènyr
cầu nguyện

games images

синагог
sinagog
giáo đường Do Thái

games images

чылыс, тхьэлъэIупIэ унэшху
čylys, th’èl’’èIupIè unèšhu
đền thờ

games images

къэ, бэны
k’’è, bèny
ngôi mộ