Tôn Giáo - дин


пасх, IутIыжь
pash, IutIyž’
lễ Phục sinh


пасхэ, кIэнкIэ гъэлагъ
pashè, kIènkIè g’’èlag’’
quả trứng Phục sinh


мэлэIич
mèlèIič
thiên thần


тхьагъушъ, одыджынышху
th’ag’’uš’’, odydžynyšhu
chuông


библие
biblie
kinh thánh


епископ
episkop
giám mục


имурад къыдэхъунэу епIолIэн
imurad k’’ydèh’’unèu epIolIèn
phước lành


буддизм
buddizm
Phật giáo


христианств
hristianstv
Cơ-đốc giáo


рождественскэ тын
roždestvenskè tyn
món quà Giáng sinh


рождественскэ ёлк
roždestvenskè ëlk
cây Giáng sinh


чылыс
čylys
nhà thờ


пхъэмбай
ph’’èmbaj
quan tài


гъэпсыныр, шIыныр
g’’èpsynyr, šIynyr
tạo vật


хэIумэн
hèIumèn
cây thánh giá


джынапцIэ
džynapcIè
ma quỷ


тхьэ
th’è
chúa trời


индуизм (дин)
induizm (din)
Ấn Độ giáo


ислъам (дин)
isl’’am (din)
Hồi giáo


иудаизм (дин)
iudaizm (din)
đạo Do thái


медитацие
meditacie
thiền


мумие ,хьадэгъугъ
mumie ,h’adèg’’ug’’
xác ướp


бысылъымэн
bysyl’’ymèn
người theo đạo Hồi


пап (римскэ)
pap (rimskè)
Đức Giáo hoàng


дыухьэ, тхьалъэIу
dyuh’è, th’al’’èIu
kinh cầu nguyện


дин пащ
din paŝ
linh mục


дин
din
tôn giáo


тхьэм фэлэжьэныр
th’èm fèlèž’ènyr
cầu nguyện


синагог
sinagog
giáo đường Do Thái


чылыс, тхьэлъэIупIэ унэшху
čylys, th’èl’’èIupIè unèšhu
đền thờ


къэ, бэны
k’’è, bèny
ngôi mộ