คำศัพท์

เวลา» Time

games images

alarm clock
นาฬิกาปลุก

games images

ancient history
ยุคโบราณ

games images

antique
โบราณวัตถุ

games images

appointment book
สมุดนัดหมาย

games images

autumn / fall
ฤดูใบไม้ร่วง

games images

break
การหยุดพัก

games images

calendar
ปฏิทิน

games images

century
ศตวรรษ

games images

clock
นาฬิกา

games images

coffee break
ช่วงพักดื่มกาแฟ

games images

date
วันที่

games images

digital clock
นาฬิกาดิจิตอล

games images

eclipse
สุริยุปราคา

games images

end
สิ้นสุด

games images

future
อนาคต

games images

history
ประวัติศาสตร์

games images

hourglass
นาฬิกาทราย

games images

middle ages
ยุคกลาง

games images

month
เดือน

games images

morning
ตอนเช้า

games images

past
อดีต

games images

pocket watch
นาฬิกาพก

games images

punctuality
การตรงต่อเวลา

games images

rush
ความเร่งรีบ

games images

seasons
ฤดูกาล

games images

spring
ฤดูใบไม้ผลิ

games images

sundial
นาฬิกาแดด

games images

sunrise
พระอาทิตย์ขึ้น

games images

sunset
พระอาทิตย์ตก

games images

time
ช่วงเวลา

games images

time
เวลา

games images

waiting time
เวลาที่รอคอย

games images

weekend
วันหยุดสุดสัปดาห์

games images

year
ปี