กลับไป
การศึกษา - Education


archeology
โบราณคดี


atom
อะตอม


board
กระดาน


calculation
การคำนวณ


calculator
เครื่องคิดเลข


certificate
ใบรับรอง


chalk
ชอล์ก


class
ชั้นเรียน


compass
วงเวียน


compass
เข็มทิศ


country
ประเทศ


course
ชั้นเรียน


diploma
อนุปริญญา


direction
ทิศทาง


education
การศึกษา


filter
ตัวกรอง


formula
สูตร


geography
ภูมิศาสตร์


grammar
ไวยากรณ์


knowledge
ความรู้


language
ภาษา


lesson
การสอน


library
ห้องสมุด


literature
วรรณคดี


mathematics
คณิตศาสตร์


microscope
กล้องจุลทรรศน์


number
จำนวน


number
ตัวเลข


pressure
ความดัน


prism
ปริซึม


professor
ศาสตราจารย์


pyramid
ปิรามิด


radioactivity
กัมมันตภาพรังสี


scales
เครื่องชั่งน้ำหนัก


space
อวกาศ


statistics
สถิติ


studies
การศึกษา


syllable
พยางค์


table
ตาราง


translation
การแปล


triangle
รูปสามเหลี่ยม


umlaut
เครื่องหมายบนสระ


university
มหาวิทยาลัย


world map
แผนที่โลก

กลับไป