กลับไป
การศึกษา - Bildung


die Archäologie
โบราณคดี


das Atom, e
อะตอม


die Tafel, n
กระดาน


die Berechnung, en
การคำนวณ


der Taschenrechner, -
เครื่องคิดเลข


die Urkunde, n
ใบรับรอง


die Kreide
ชอล์ก


die Klasse, n
ชั้นเรียน


der Zirkel, -
วงเวียน


der Kompass, “e
เข็มทิศ


das Land, “er
ประเทศ


der Kurs, e
ชั้นเรียน


das Diplom, e
อนุปริญญา


die Himmelsrichtung, en
ทิศทาง


die Bildung
การศึกษา


der Filter, -
ตัวกรอง


die Formel, n
สูตร


die Geographie
ภูมิศาสตร์


die Grammatik, en
ไวยากรณ์


das Wissen
ความรู้


die Sprache, n
ภาษา


der Unterricht
การสอน


die Bibliothek, en
ห้องสมุด


die Literatur, en
วรรณคดี


die Mathematik
คณิตศาสตร์


das Mikroskop, e
กล้องจุลทรรศน์


die Zahl, en
จำนวน


die Nummer, n
ตัวเลข


der Druck
ความดัน


das Prisma, Prismen
ปริซึม


der Professor, en
ศาสตราจารย์


die Pyramide, n
ปิรามิด


die Radioaktivität
กัมมันตภาพรังสี


die Waage, n
เครื่องชั่งน้ำหนัก


der Weltraum
อวกาศ


die Statistik, en
สถิติ


das Studium, Studien
การศึกษา


die Silbe, n
พยางค์


die Tabelle, n
ตาราง


die Übersetzung, en
การแปล


das Dreieck, e
รูปสามเหลี่ยม


der Umlaut, e
เครื่องหมายบนสระ


die Universität, en
มหาวิทยาลัย


die Weltkarte, n
แผนที่โลก

กลับไป