กลับไป
การศึกษา - Onderrig


argeologie
โบราณคดี


atoom
อะตอม


swartbord
กระดาน


berekening
การคำนวณ


sakrekenaar
เครื่องคิดเลข


sertifikaat
ใบรับรอง


kryt
ชอล์ก


klas
ชั้นเรียน


kompas
วงเวียน


kompas
เข็มทิศ


land
ประเทศ


kursus
ชั้นเรียน


diploma
อนุปริญญา


rigting
ทิศทาง


opvoeding
การศึกษา


filter
ตัวกรอง


formule
สูตร


geografie
ภูมิศาสตร์


grammatika
ไวยากรณ์


kennis
ความรู้


taal
ภาษา


les
การสอน


biblioteek
ห้องสมุด


literatuur
วรรณคดี


wiskunde
คณิตศาสตร์


mikroskoop
กล้องจุลทรรศน์


getal
จำนวน


nommer
ตัวเลข


druk
ความดัน


prisma
ปริซึม


professor
ศาสตราจารย์


piramide
ปิรามิด


radioaktiwiteit
กัมมันตภาพรังสี


skaal
เครื่องชั่งน้ำหนัก


ruimte
อวกาศ


statistieke
สถิติ


studies
การศึกษา


lettergreep
พยางค์


tabel
ตาราง


vertaling
การแปล


driehoek
รูปสามเหลี่ยม


deelteken
เครื่องหมายบนสระ


universiteit
มหาวิทยาลัย


wêreldkaart
แผนที่โลก

กลับไป